اسلایدهای مرجع کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات (ITIL)

Marjae Karbordie Modiriyate Fannavarie Ettelaat (Mollabagher.com)
مرجع کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات
از پیشگفتار کتاب:

در این کتاب کلیه مسائل مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات به گونه ای کاملاً کاربردی و ملموس پوشش داده شده اند. از ویژگی های اصلی کتاب حاضر، کاربردی بودن آن، چه از نظر مطالب گفته شده و چه از جنبه مطالعه های موردی بسیاری است که در جای جای کتاب آمده است.

دیگر ویژگی این کتاب، بیان ساده و همه فهم آن است؛ به گونه ای که درک مطالب عنوان شده علی رغم سطح بالا بودن برخی از آن ها، بسیار ساده است و نیاز کمی به پیش زمینه های تخصصی قبلی دارد.

ویژگی دیگر کتاب حاضر مبتنی بودن تقریباً کلیه مطالب آن بر رهنمودها و راهکارهای کتابخانه زیرساختی فناوری اطلاعات (ITIL) است.

ITIL مجموعه ای از مستندات است که حاوی رهنمودهایی برای مدیریت خدمات و مدیریت سیستم ها در فناوری اطلاعات است و کم‌کم به صورت استانداری برای مدیریت خدمات در فناوری اطلاعات در همه جهان پذیرفته شده است.

در تمام قسمت ها و هر جا که امکان داشته سعی کرده ایم با اضافه کردن تجربیات و مثال های کاربردی بر غنای مطالب بیفزاییم و در دام کلی گویی نیفتیم؛ تا جایی که برخی موضوعات کلی را هم در درون مطالعه های موردی گنجانده ایم.

علاوه بر این، در نگارش تمام فصل ها سعی کرده ایم که مطالب عنوان شده کاملاً کاربردی باشند و به جای توجه به جنبه تئوری موضوعات، کاربرد عملی مطالب مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل با آوردن فرم ها و جداول متعدد، سعی کرده ایم استفاده از مطالب عنوان شده را تا حد امکان ساده کنیم.

مخاطبان اصلی این کتاب مدیران فناوری اطلاعات، سرپرستان تیم ها، مدیران پروژه های فناوری اطلاعات و همه کارکنان واحد فناوری اطلاعات سازمان ها هستند.

یکی از مشکلات نوشتن کتابی برای این طیف وسیع از مخاطبان، تنظیم مطالب به گونه ای است که برای مخاطبان سطح بالا، تکراری و برای مخاطبان تازه کارتر، سنگین نباشد. با در نظر داشتن این امر، سطح مطالب هر فصل با توجه به مخاطب مورد نظر بیان شده است.

فهرست

بخش اول: کلیات
فصل ۱- مدیریت راهبردی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعیین اهداف کلان، اهداف میانی و راهبردها
۱-۳- همسوسازی اهداف فناوری اطلاعات با اهداف تجاری
۱-۴- چند راهکار مؤثر برای برنامه ریزی
۱-۵- تحلیل SWOT
۱-۶- مأموریت
۱-۷- چشم انداز
۱-۸- ارزش های شرکتی
۱-۹- ملاحظات مربوط به بودجه ریزی
۱-۱۰- تحلیل SWOT
۱-۱۱- جمع‌بندی
فصل ۲- مدیریت روابط مشتری
۲-۱- مشتریان خارجی اصلی
۲-۲- مشتریان داخلی اصلی
۲-۳- مذاکره
۲-۴- مذاکره و مدیریت انتظارات واقع بینانه مشتری
۲-۵- جمع‌بندی
فصل ۳- مدیریت خدمات
۳-۱- شناسایی خدمات اصلی برای کاربران
۳-۲- قرارداد سطح خدمات (SLA)
۳-۳- جمع‌بندی
فصل ۴- مدیریت دارایی
۴-۱- مدیریت دارایی های سخت افزاری
۴-۲- مدیریت دارایی های نرم افزاری
۴-۳- مدیریت دارایی، ITIL و CMDB
۴-۴- نمونه یک فهرست دارایی های فناوری اطلاعات
۴-۵- جمع‌بندی
فصل ۵- مدیریت تأمین کننده
۵-۱- شناسایی تأمین کنندگان خارجی اصلی
۵-۲- شناسایی تأمین کنندگان داخلی اصلی
۵-۳- برون سپاری
۵-۴- درون سپاری یا برون سپاری در مدیریت ریسک
۵-۵- درون سپاری یا برون سپاری در بازاریابی از راه دور
۵-۶- اصلاح ماتریس تأمین کننده / مشتری
۵-۷- جمع‌بندی
فصل ۶- مدیریت برنامه های کاربردی
۶-۱- فرآیند تأیید صلاحیت
۶-۲- فرآیند چرخه تولید نرم‌افزار (SDLC)
۶-۳- مهارت های اصولی مدیریت پروژه
۶-۴- جمع‌بندی
فصل ۷- مدیریت سازمان و نیروی کار
۷-۱- بهینه‌سازی ساختارهای سازمانی در واحدهای فناوری اطلاعات
۷-۲- حفظ پرسنل اصلی
۷-۳- استفاده از مشاور و پیمانکار
۷-۴- مجموعه های مهارت و سطوح مهارت
۷-۵- استخدام پرسنل زیرساخت از بیرون
۷-۶- انتخاب لایق ترین کاندیدا
۷-۷- دبخش خدمات یکپارچه یا مجزا؟
۷-۸- هفت نکته برای مدیریت استفاده از ابزارهای سیار
۷-۹- چند وب سایت مفید برای مدیران فناوری اطلاعات
۷-۱۰- جمع‌بندی
بخش دوم: مدیریت فرآیند
فصل ۸- ایجاد فرآیندهای مستحکم
۸-۱- ویژگی های یک فرآیند مستحکم
۸-۲- فرآیندهای رسمی و غیررسمی
۸-۳- معیارهای فرآیند
۸-۴- جمع‌بندی
فصل ۹- فرآیند قابلیت دسترسی
۹-۱- تعریف قابلیت دسترسی
۹-۲- تفاوت میان قابلیت دسترسی و زمان کارکرد
۹-۳- ویژگی های مطلوب برای مالک فرآیند قابلیت دسترسی
۹-۴- تفاوت میان پاسخ دهی کُند و ازکارافتادگی
۹-۵- تفاوت قابلیت دسترسی و قابلیت دسترسی عالی
۹-۶- سنجش درصد قابلیت دسترسی
۹-۷- هفت R دسترسی عالی
۹-۸- ارزیابی یک فرآیند قابلیت دسترسی
۹-۹- جمع‌بندی
فصل ۱۰- فرآیند مدیریت تغییر
۱۰-۱- تعریف مدیریت تغییر
۱۰-۲- طراحی یک فرآیند مدیریت تغییر
۱۰-۳- مقدمات طراحی یک فرآیند مستحکم مدیریت تغییر
۱۰-۴- طراحی مدل اولیه یک فرآیند مستحکم مدیریت تغییر
۱۰-۵- اجرای یک فرآیند مستحکم مدیریت تغییر
۱۰-۶- معیارهایی برای تغییرات اضطراری
۱۰-۷- دارزیابی فرآیند مدیریت تغییر
۱۰-۸- جمع‌بندی
فصل ۱۱- فرآیند مدیریت مشکل
۱۱-۱- تعریف مدیریت مشکل
۱۱-۲- حدود مدیریت مشکل
۱۱-۳- تشخیص مدیریت مشکل از مدیریت تغییر و مدیریت تقاضا
۱۱-۴- گام های اصلی طراحی و اجرای یک فرآیند مدیریت مشکل
۱۱-۵- طراحی فرآیند مدیریت مشکل
۱۱-۶- اجرای فرآیند مدیریت مشکل
۱۱-۷- باز کردن مشکلات و بستن آن ها
۱۱-۸- ارزیابی یک فرآیند مدیریت مشکل
۱۱-۹- ده تفکر نادرست در مورد مدیریت مشکل
۱۱-۱۰- جمع‌بندی
فصل ۱۲- فرآیند مدیریت شبکه
۱۲-۱- مدیریت شبکه چیست؟
۱۲-۲- یک بررسی تاریخی
۱۲-۳- معماری سیستم در مدیریت شبکه
۱۲-۴- جمع‌بندی
فصل ۱۳- فرآیند مدیریت پیکربندی
۱۳-۱- تعریف فرآیند مدیریت پیکربندی
۱۳-۲- نکاتی در مورد اقدامات مقدماتی
۱۳-۳- طراحی یک فرآیند مدیریت پیکربندی مستحکم
۱۳-۴- گردآوری و مدیریت اطلاعات پیکربندی
۱۳-۵- درس های فراگرفته شده
۱۳-۶- جمع‌بندی
فصل ۱۴- فرآیند مدیریت انباره
۱۴-۱- تعریف مدیریت انباره
۱۴-۲- ویژگی های مطلوب برای مالک فرآیند مدیریت انباره
۱۴-۳- مدیریت انباره: ظرفیت
۱۴-۴- مدیریت انباره: عملکرد
۱۴-۵- مدیریت انباره: ایمنی
۱۴-۶- مدیریت انباره: قابلیت بازیابی
۱۴-۷- جمع‌بندی
فصل ۱۵- فرآیند برنامه ریزی ظرفیت
۱۵-۱- تعریف فرآیند برنامه ریزی ظرفیت
۱۵-۲- چرا برنامه ریزی ظرفیت به ندرت درست انجام می شود؟
۱۵-۳- طراحی و اجرای یک فرآیند برنامه ریزی ظرفیت
۱۵-۴- مزایای برنامه ریزی ظرفیت
۱۵-۵- چند توصیه برای کم کردن مشکلات
۱۵-۶- هزینه های پنهان
۱۵-۷- ارزیابی فرآیند برنامه ریزی ظرفیت
۱۵-۸- جمع‌بندی
فصل ۱۶- فرآیند تداوم کسب و کار
۱۶-۱- تعریف اصطلاحات
۱۶-۲- تفاوت های میان بازیابی بعد از سانحه و تداوم کسب و کار
۱۶-۳- طراحی و اجرای فرآیند تداوم کسب و کار
۱۶-۴- آزمایش طرح: تمرین عملی
۱۶-۵- نگهداری از طرح
۱۶-۶- دوازده اشتباه رایج که به شکست تحلیل تأثیر (BIA) می انجامند
۱۶-۷- تمرین آزمایش رومیزی (TTE)
۱۶-۸- جمع‌بندی
فصل ۱۷- فرآیند مدیریت امنیت
۱۷-۱- تعریف فرآیند مدیریت امنیت
۱۷-۲- دوازده گام برای طراحی یک فرآیند امنیت راهبردی
۱۷-۳- نکاتی برای تصمیم گیری در مورد برون سپاری مدیریت امنیت
۱۷-۴- یک نمونه از اجرای فرآیند مدیریت امنیت: استفاده داخلی از ایمیل
۱۷-۵- جمع‌بندی
بخش سوم: موضوعات تکمیلی
فصل ۱۸- بررسی های موردی
۱۸-۱- آمادگی برای توفان چارلی
۱۸-۲- انتخاب لینوکس
۱۸-۳- تأیید صلاحیت تولید در یک شرکت هوافضایی
۱۸-۴- تأیید صلاحیت تولید در یک تأمین کننده تجهیزات دفاعی
۱۸-۵- ارزیابی فرآیندهای زیرساختی
۱۸-۶- بازیابی از سانحه
۱۸-۷- درس هایی که از بررسی های موردی آموختیم
فصل ۱۹- کتابخانه زیرساختی فناوری اطلاعات (ITIL)
۱۹-۱- خاستگاه ITIL
۱۹-۲- بنیان ITIL: مدیریت خدمات
۱۹-۳- عوامل دیگری که در برجسته شدن مدیریت خدمات مؤثرند
۱۹-۴- اصلاح و تجدیدنظر در ITIL
۱۹-۵- چگونه می توان ITIL را در یک محیط اعمال کرد
۱۹-۶- خدمات و مدیریت خدمات
۱۹-۷- رابطه تحویل خدمات و پشتیبانی خدمات در ITIL
۱۹-۸- ده تفکر نادرست درباره پیاده‌سازی ITIL
۱۹-۹- ITIL نسخه ۳
۱۹-۱۰- جمع‌بندی
فصل ۲۰- مقدمه ای بر راهبری فناوری اطلاعات
۲۰-۱- راهبری فناوری اطلاعات: یک بررسی اجمالی
۲۰-۲- چارچوب های راهبری فناوری اطلاعات
۲۰-۳- مقایسه چارچوب های راهبری فناوری اطلاعات
۲۰-۴- چارچوب های مدیریت خدمات در فناوری اطلاعات
۲۰-۵- مدل تکامل و بلوغ راهبری فناوری اطلاعات
۲۰-۶- هشت اصل اساسی در راهبری فناوری اطلاعات
۲۰-۷- جمع‌بندی
فصل ۲۱- پرسش های متداول در مدیریت فناوری اطلاعات
۲۱-۱- پرسش های متداول درباره مدیریت سیستم
۲۱-۲- پرسش های رایج درباره راهبری فناوری اطلاعات
۲۱-۳- پرسش های متداول درباره مدیریت سطح خدمات
۲۱-۴- پرسش های متداول درباره قابلیت دسترسی
۲۱-۵- پرسش های متداول درباره تنظیم عملکرد
۲۱-۶- پرسش های متداول درباره مدیریت تغییر
۲۱-۷- پرسش های متداول درباره مدیریت پیکربندی
۲۱-۸- پرسش های متداول درباره برنامه ریزی ظرفیت
۲۱-۹- پرسش های متداول درباره مدیریت شبکه
۲۱-۱۰- پرسش های متداول درباره مدیریت انباره
۲۱-۱۱- پرسش های متداول درباره تأیید صلاحیت تولید
۲۱-۱۲- پرسش های متداول درباره مدیریت نشر
۲۱-۱۳- پرسش های متداول درباره بازیابی بعد از سانحه
۲۱-۱۴- پرسش های متداول درباره برنامه ریزی برای بازیابی سانحه
۲۱-۱۵- پرسش های متداول درباره معماری خدمات گرا
۲۱-۱۶- پرسش های متداول درباره ITIL
۲۱-۱۷- پرسش های متداول درباره تداوم کسب و کار
۲۱-۱۸- پرسش های متداول درباره امنیت
۲۱-۱۹- پرسش های متداول درباره مدیریت مشکل
۲۱-۲۰- پرسش های متداول درباره مدیریت چرخه حیات نرم‌افزار و برنامه کاربردی

مشخصات
تعداد اسلایدها:  ۱۸۸
درجه کیفی: +A
حجم فایل: ۵.۷۳ مگابایت
قیمت:  ۵۹۰۰۰ تومان
تهیه کننده:  علی ملاباقر / محسن طاهری پور
منتشر کننده: Entlifestyle.ir

کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .

لطفاً چند لحظه پس از پرداخت صبر نمایید تا لینک دانلود در همان صفحه ی پرداخت برای شما فعّال گردد.

در ضمن، پس از آن، لینک مورد نظر به ایمیل شما نیز ارسال می گردد. لطفاً حتماً پوشه اسپم خود را بررسی نمایید.

در صورت هر گونه مشکل احتمالی، از قسمت ارتباط با ما در بالای صفحه، اقدام فرمایید.

در صورت هر گونه عدم رضایت از دریافت فایل، وجه دریافتی شما بازگردانده خواهد شد.

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

نمرات آزمون کاربینی کتاب پلاس دانشگاه شفیعه ترم 971

نمرات آزمون کتاب پلاس ترم ۹۷۱

نمرات دانشجویانی که در آزمون مفهومی - تحلیلی اینترنتی تستی کتاب پلاس در ترم 971 شرکت کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *