پدر طمع کیست؟!

🔆 ابوبکر ورّاق قدّس سّره، گفته است: اگر طمع را پرسند که:

پدر تو کیست؟ گوید: شک در مقدورات کردگاری!

و اگر گویند پیشه ی تو چیست؟ گوید: اکتساب مذلت و خواری!

و اگر گویند غایت تو چیست؟ گوید: به محنت حرمان گرفتاری! 🔆

🔸اگر پرسی طمع را کت پدر کیست؟
بگوید: شک در اقدار الهی
وگر گویی که کارت چیست؟ گوید:
به خواری از لئیمان کام خواهی
ورش پرسی ز ختم کار گوید
به محنتهای حرمان عمر کاهی 🔸

🖇 پی نوشت ها:

🔹 منبع: بهارستان جامی. به نشر. ص ۲۲.

🔹 ابوبکر وراق از عرفای قرن سوم هجری بوده است. از مشایخ بزرگ صوفی و از یاران احمد خضرویه، هجویری آرامگاه او را در بلخ دیده است.

🔹 حرمان: بی بهرگی، بی نصیبی، بی روزی کردن، نومیدی و یأس.

🔹 اقدار: ج قدر، فرمان، حکم، اندازه.

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 

این هم ببینید:

خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن 297x165 - خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن

خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن

نوشته ای مختصر جهت اصلاح سبک زندگی با رویکردی به روش هایی برای چگونه خواندن، چگونه نوشتن، چگونه سخن گفتن و چگونه گوش دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *